Нашият отдел за аналитично развитие, свързан с Центъра на WM за НИРД, който беше сертифициран от Министерството на науката, промишлеността и технологиите през 2015 г., се състои от лаборатории с високотехнологични устройства.

В нашите лаборатории за аналитично развитие има лаборатория за мокра химия, лаборатория за физичен/химичен анализ, лаборатория за инструментален анализ, лаборатория за газова хроматография (GC) и лаборатория за масспектрометричен анализ (MS).


Нашият екип за аналитично развитие има силна структура от персонал, който е компетентен в своята област, има завършено магистърско и докторско образование в различни области като органична химия, аналитична химия и биохимия, и има дългогодишен опит в НИРД. Всеки от нашите служители непрекъснато подобрява способностите си за намиране на точни решения в съответствие с опита, иновативната перспектива и променящите се нужди и следи подробно всяка нова публикация в контекста на изследователския опит и качество. Всички видове проучвания, проведени в този контекст, се публикуват в международно признати списания, подкрепени от академични изследвания, и приносът към литературата за лекарствени и аналитични разработки продължава.


За повече от 50 държави, в които предлагаме здравни услуги, се спазват изискванията на няколко фармакопеи, като EP (Европейска фармакопея), USP (Фармакопея на САЩ), BP (Британска фармакопея), които са международно приети с директивите на TİTCK (Турската агенция за лекарства и медицински изделия), ICH (Международния съвет за хармонизиране на техническите изисквания за лекарства за хуманна употреба), FDA (Администрацията по храните и лекарствата на Съединените щати), EMA (Европейската агенция по лекарствата), по начин, спазващ принципите на GLP (Добрите лабораторни практики), и аналитичните задължения се изпълняват в обхвата на регулаторните проучвания.


Това ноу-хау, което сме придобили по силата на световното законодателство, и значението, което отдаваме на износа, изведе знанията и опита на нашия екип до по-високи нива. С напредването на технологиите през последните години спецификации като количество на активното вещество, еднородност на съдържанието, контрол на примеси, произтичащи от влага, разтваряне, активно вещество или помощно вещество, не се считат за достатъчни по отношение на качеството на продукта. Националните и международни разпоредби, на които се подчиняваме поради нашите дейности, изискват контрол с разширени аналитични изследвания, като идентифициране на неизвестни примеси във фармацевтичните продукти; генотоксичен, канцерогенен, тератогенен контрол и контрол на примесите; контрол на екстрахируеми и излужващи примеси, които могат да възникнат от първичните опаковъчни материали или условията на съхранение по време на неподвижност; определяне на примеси от нитрозамини, елементарни примеси и тежки метали, за известно време. Ние контролираме безопасността и качеството на продуктите в тази специална лаборатория, която създадохме със собствен екип за аналитично развитие, без да сме зависими от чуждестранни източници.


Ние провеждаме всички подобни проучвания и дори повече с няколко специфични устройства в нашите лаборатории за аналитична разработка, като HPLC следи с различни детектори, LC-Q/TOF, LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, трансдермални / система дифузионни клетки (Клетки на Франц) , електрохимични, флуоресценция, пропускливост на гел, проводимост, индекс на пречупване, фотодиодна матрица и др.

Нашият Отдел за аналитично развитие, едно от звената, свързани с нашия Център за НИРД на World Medicine, беше създаден с новаторска перспектива и проектира иновативни продуктови процеси с широко продуктово портфолио, което ще направи технологичен и научен принос за нашата страна, когато се оценяват много параметри като нейния експертен персонал, усъвършенствана лаборатория и оборудване, усъвършенствана компетентност за аналитична работа.